Infographic Ok2

ภาพสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์(กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2559)

 

 

อ้างอิง: 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์. (2559). ค้นเมื่อ 3  กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://www.ipthailand.go.th/th/design-patent-001.html