ภาพความเหมือนและความแตกต่างของสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร-สิทธิบัตรการออกแบบ(กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2559)

 

อ้างอิง: 

ความเหมือนและความแตกต่างของสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร-สิทธิบัตรการออกแบบ. (2559). ค้นเมื่อ 3  กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://bit.ly/2On3igZ