GI  Final Website

1.1 20200116

1.2 20200116

1.3 20200116

1.4 20200116

1.6 20200116

ภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2559)

 

 

อ้างอิง: 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์. (2559). ค้นเมื่อ 3  กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://www.ipthailand.go.th/th/gi-001.html