Untitled 3 Final

ภาพการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา(กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2559)

 

 

อ้างอิง: 

การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา. (2559). ค้นเมื่อ 3  กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://www.ipthailand.go.th/th/protect-001.html