Circuitfinal 2

ภาพแบบผังภูมิของวงจรรวม(กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2559)

 

อ้างอิง: 

-  แบบผังภูมิของวงจรรวม. (2559). ค้นเมื่อ 3  กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://www.ipthailand.go.th/th/layout-001.html