2

ภาพการระงับข้อพิพาท(กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2559)

 

อ้างอิง: 

-  การระงับข้อพิพาท. (2559). ค้นเมื่อ 3  กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://bit.ly/2GOHgzj