IP International 9

ภาพทรัพย์สินทางปัญญาในเวทีต่างประเทศ(กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2559)

 

 

อ้างอิง: 

-  ทรัพย์สินทางปัญญาในเวทีต่างประเทศ. (2559). ค้นเมื่อ 3  กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://bit.ly/36NTuD3